MORBUS CAISSON


MORBUS CAISSON

inkrustacja aluminium, farba alkidowa, żywica epoksydowa nitro na płótnie, 110x170cm, 2019

Morbus_Caisson_110x170_min